top of page

pedagogisch beleid

Pedagogisch beleidsplan

Kindercentrum Baloo werkt vanuit een pedagogisch beleidsplan. Hierin staat vermeld wat wij als Kindercentrum belangrijk vinden en nastreven. Op basis van dit pedagogisch beleidsplan is per groep een pedagogisch werkplan opgesteld. Hierin staat hoe de uitgangspunten van het pedagogisch beleid per groep naar de praktijk worden vertaald.                                                                                                                               

De pedagogisch medewerkers worden bij het opstellen van het pedagogisch werkplan betrokken, zodat wij zeker zijn van voldoende draagvlak voor het uitdragen van het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleids- werkplan is een jaarlijks terugkomend agendapunt bij teamvergaderingen.

Speerpunten
  • Speerpunten uit het pedagogisch werkplan zijn:

  • De fysieke- en emotionele veiligheid van de kinderen

  • De ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden

  • De ontwikkeling van de sociale vaardigheden

  • De overdracht van waarden en normen

bottom of page